Logo Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Opolu

Logo Politechniki Opolskiej

Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa i ArchitekturyLogo Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

ENVIRONMENTAL CHALLENGES IN CIVIL ENGINEERING (ECCE 2020)Formularz rejestracyjny Uczestnika / Wystawcy

Miejsce pracy

Adres korespondencyjnyZgłaszany referatWybierz formy uczestnictwa

Oświadczenia© Opole University of Technology :: Faculty of Civil Engineering and Architecture :: Piotr Nowacki

Opole University of Technology - Cookies Policy Information about Accessibility Statement
Dear Sir or Madam

We are very pleased to announce that the book with the papers submitted for the international conference ECCE 2020 has been published by Springer in the Lecture Notes in Civil Engineering series. Link to the book: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-63879-5

Editors of the book
Scientific Committee of ECCE 2020
The cover of the book ECCE2020

Logo Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Opolu

Logo Politechniki Opolskiej

Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa i ArchitekturyLogo Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

ENVIRONMENTAL CHALLENGES IN CIVIL ENGINEERING (ECCE 2020)

Opole
20-22 kwietnia 2020 r.


HONOROWY PATRONAT

Przewodniczący PZITB
Ryszard TRYKOSKO
JM Rektor Politechniki Opolskiej
Marcin LORENC
Marszałek Województwa Opolskiego
Andrzej BUŁA
Prezes WFOŚiGW w Opolu
Maciej STEFAŃSKI

ORGANIZATORZY

 • Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Opolu
 • Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej
 • Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • przy współudziale Komisji Inżynierii Budowlanej Oddział PAN w KatowicachMIEJSCE OBRAD

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
POLITECHNIKA OPOLSKA
ul. Katowicka 48, 45-061 Opole
http://www.wbia.po.edu.pl
http://www.ecce2020.po.edu.pl

HOTEL MERCURE OPOLE
ul. Krakowska 57/59, 45-018 Opole

TERMIN KONFERENCJI

Opole, 20-22 kwietnia 2020 r.W programie Konferencji przewidziano wyjazdy techniczne na ważne budowy w regionie.
Konferencja jest formą doskonalenia zawodowego.
Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w Konferencji.

TEMATYKA KONFERENCJI

Prace naukowe i przeglądowe z zakresu architektury, inżynierii lądowej oraz inżynierii środowiska obejmujące następujące zagadnienia:

 • projektowanie obiektów budowlanych, w tym rekonstrukcja i odnowa obiektów zabytkowych, trwałość i ochrona budynków i budowli, środowiskowe aspekty budownictwa zrównoważonego;
 • inżynieria materiałów budowlanych, zagospodarowanie odpadów w budownictwie, niekonwencjonalne źródła energii, energochłonność w budownictwie;
 • innowacyjne technologie budowy i eksploatacji obiektów budowlanych w budownictwie przemysłowym, hydrotechnicznym, infrastrukturze komunalnej i transportowej;
 • architektura, urbanistyka i planowanie przestrzenne w kontekście idei zrównoważonego rozwoju;
 • BIM w budownictwie, zagadnienia prawno-organizacyjne przygotowania i realizacji przedsięwzięć budowlanych z zachowaniem zasad ochrony środowiska.

Organizatorzy zapraszają do udziału w Konferencji pracowników naukowych, projektantów, wykonawców, pracowników administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz firmy promujące nowoczesne technologie i produkty w dziedzinie budownictwa. Osoby lub firmy zainteresowane prezentacją własnej oferty lub zamieszczeniem reklamy w czasie Konferencji lub w monografii proszone są o bezpośredni kontakt z Komitetem Organizacyjnym.

Inne formy udziału:

 • prezentacje i postery w ramach Konferencji,
 • prezentacje firm oferujących produkty dla budownictwa,
 • stoiska reklamowe firm.


50 lat Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej (zdjęcie: S. Dubiel)KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący

 • dr inż. Wiesław BARAN (Politechnika Opolska / Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Opolu)

Członkowie

 • dr hab. inż. Adam RAK, prof. PO (Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa)
 • dr hab. inż. Zbigniew Perkowski, prof. PO (Oddział PAN w Katowicach, Komisja Inżynierii Budowlanej)
 • dr inż. Dominika PILARSKA (Politechnika Opolska, Polska)
 • dr inż. Jan CENTKOWSKI (Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Opolu)
 • inż. Jan BRONIEWICZ (Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa)

Sekretariat

 • mgr inż. Krzysztof IREK (Politechnika Opolska, Polska)

KOMITET NAUKOWY

Przewodniczący

 • dr hab. inż. Adam RAK, prof. PO (Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa)

Członkowie

 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Zembaty, Politechnika Opolska (Polska)
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Wyrwał, Politechnika Opolska (Polska)
 • dr hab. inż. Damian Bęben, prof. PO, Politechnika Opolska (Polska)
 • dr hab. inż. Zbigniew Perkowski, prof. PO, Politechnika Opolska (Polska)
 • dr inż. arch. Monika Adamska, Politechnika Opolska (Polska)
 • dr hab. Inż. Dariusz Bajno, prof. UTP, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy (Polska)
 • dr hab. inż. arch. Mirosław Bogdan, prof. PO, Politechnika Opolska (Polska)
 • prof. Giovanni Bosco, University of L'Aquila (Włochy)
 • prof. ing. Ján Bujňák, CSc., Žilinská Univerzita v Žilinie (Słowacja)
 • prof. Andrea Capodaglio, University of Pavia (Włochy)
 • prof. Oksana Fomenko DSc., Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture (Ukraina)
 • dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross, Politechnika Śląska (Polska)
 • prof. Sandra Gelbrich, Technische Universität Chemnitz (Niemcy)
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny, Politechnika Śląska (Polska)
 • prof. dr hab. Stefania Grzeszczyk, Politechnika Opolska (Polska)
 • prof. dr hab. inż. Bożena Hoła, Politechnika Wrocławska (Polska)
 • dr hab. inż. Mariusz Jaśniok, prof. PŚl, Politechnika Śląska (Polska)
 • prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka, Politechnika Krakowska (Polska)
 • prof. ing. Zbyněk Keršner, CSc., Vysoké učení technické v Brně (Czechy)
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński, Politechnika Warszawska (Polska)
 • prof. ing. Stanislav Kmet’, CSc., Technická Univerzita v Košiciach (Słowacja)
 • doc. ing. Peter Koteš, Ph.D., Žilinská Univerzita v Žilinie (Słowacja)
 • prof. ing. Darja Kubeckova, Ph.D., Technical University of Ostrava (Czechy)
 • prof. Oren Lavan, Israel Institute of Technology Technicon City (Izrael)
 • prof. nzw. dr hab. inż. arch. Svitlana Linda, Lviv Polytechnic National University (Ukraina)
 • dr hab. inż. Maciej Major, prof. PCz, Politechnika Częstochowska (Polska)
 • prof. Vincenzo Naddeo, University of Salerno (Włochy)
 • prof. Miguel José Oliveira, University of Algarve (Portugalia)
 • prof. Andrea Segalini, University of Parma (Włochy)
 • prof. Halil Sezen, Ohio State University (USA)
 • prof. Oleksandr Witaliyewich Szymanowskij, V. Shimanovsky Ukrainian Institute of Steel Construction (Ukraina)
 • prof. Elisa da Silva, University of Algarve (Portugalia)
 • doc. ing. Iveta Skotnicová, Ph.D., Technical University of Ostrava (Chechy)
 • dr Pranshoo Solanki, College of Applied Science and Technology, Illinois (USA)
 • prof. dr hab. Edward Syty, Politechnika Opolska (Polska)
 • prof. nzw. dr inż. arch. Luca Trabattoni, University of Pavia (Włochy)
 • prof. Jan Vaslestad, Norwegian University of Life Sciences (Norwegia)
 • Ph.D. Amer Wadi, ViaCon International AB Stockholm (Szwecja)
 • dr hab. inż. Robert Wójcik prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Polska)

Sekretarz naukowy

 • dr inż. Dominika PILARSKA (Politechnika Opolska, Polska)
 • dr Volodymyr BOYCHUK (Politechnika Opolska, Polska)

ADRES KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa i Architektury
z dopiskiem: Konferencja PZITB - 2020
ul. Katowicka 48, 45-061 Opole
Tel.+48 77 449 8544
email: konferencjapzitb2020@po.edu.pl
email: katkbi@po.edu.pl
www: http://www.ecce2020.po.edu.pl

TERMINY ORGANIZACYJNE

OBRADY: 20 - 22 KWIETNIA 2020 R.
(PONIEDZIAŁEK - WTOREK - ŚRODA)


07.01.2020
zgłoszenie tytułu artykułu wraz ze streszczeniem
14.01.2020
informacja o przyjęciu artykułu
03.02.2020
przesłanie pełnego tekstu artykułu
17.02.2020
przesłanie do autorów recenzji artykułów
02.03.2020
przesłanie poprawionych artykułów po recenzji oraz wniesienie opłaty konferencyjnej
06.04.2020
ostateczne zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji.

WYTYCZNE DLA AUTORÓW ARTYKUŁÓW KONFERENCYJNYCH

WYTYCZNE DLA AUTORÓW

 • Streszczenie w języku angielskim (czcionka 12, interlinia 1,5) - objętość nie powinna przekraczać 2 strony
 • Tekst pełnego artykułu w języku angielskim (czcionka 12, interlinia 1,5) - min 12, max 16 stron formatu A4.
 • Szczegółowe wytyczne podane zostaną na stronie www: https://ecce2020.po.edu.pl

Koszt uczestnictwa w Konferencji obejmuje publikację jednego artykułu.

Wybrane artykuły, po pozytywnej recenzji, będą publikowane jako rozdziały w recenzowanych monografiach tematycznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport (Wydawnictwo – Politechnika Opolska). Zgodnie z Komunikatem MNiSzW z dnia 18.010.2019r., monografie takie otrzymują 80 pkt (poz. 298). Biorąc powyższe po uwagę oraz zasady ustalone w Rozporządzeniu MNiSzW z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, (§ 12 ust. 4 pkt 20), całkowita wartość punktowa rozdziału w monografii wynosi 20 pkt za rozdział. Monografia będzie wydane w języku angielskim, nie później niż w dniu rozpoczęcia Konferencji.

Example chapter icon ECCE2020 Example chapter
Extended abstract template icon Extended abstract template - ECCE2020

800-lecie Opola – Wieża Piastowska (zdj. W. Baran)
800-lecie Opola – Wieża Piastowska (zdj. W. Baran)

Śródmieście, Opole (zdj. Z. Zembaty)
Śródmieście, Opole (zdj. Z. Zembaty)

Śródmieście, Opole (zdj. W. Baran)
Śródmieście, Opole (zdj. W. Baran)


KOSZT UCZESTNICTWA

Opłata konferencyjna wynosi 950 zł netto (+23% VAT) od uczestnika.

W ramach opłaty konferencyjnej zapewnia się: jedną publikację w czasopiśmie naukowo-technicznym, materiały konferencyjne, 1 nocleg w pokoju dwuosobowym ze śniadaniami, obiady, kolacje oraz poczęstunek w czasie przerw.

Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdów.

 • Dodatkowa opłata za nocleg w pokoju jednoosobowym wynosi 120 zł netto (+23% VAT) za 1 nocleg.
 • Opłata konferencyjna bez noclegów wynosi 800 zł netto (+23% VAT).
 • Osoby, które planują skorzystać z dodatkowego noclegu 19/20.04.2020, w pokoju dwuosobowym, ponoszą dodatkową opłatę w wysokości 150 zł netto (+23% VAT).
 • W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji w terminie do dwóch tygodni przed jej rozpoczęciem, koszty uczestnictwa mogą być zwrócone w wysokości do 50% wniesionej wpłaty. W przypadku rezygnacji z udziału w terminie krótszym niż dwa tygodnie – koszty uczestnictwa nie będą zwracane.

W przypadku zgłoszenia dwóch referatów, dodatkowa opłata za drugi referat wynosi 450 zł netto (+23% VAT).


KONTO BANKOWE

Opłata rejestracyjna powinna zostać zapłacona na:

Santander Bank Polska S.A. O/Opole
Numer konta: 13 1090 2138 0000 0001 2136 6833

z dopiskiem: Konferencja PZITB - 2020 (name of participant(s))

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Opolu
NIP: 754-00-21-481


INFORMACJE DLA PORDÓŻNYCH

Informacje dla podróżnych można znaleźć na stronie: https://dwm.po.opole.pl/index.php/en/our-university/location/city-of-opole/your-way-to-opole. Informacje o połączeniu między głównymi portami międzynarodowymi (Wrocław, Katowice, Kraków, Warszawa) a Opolem, można znaleźć pod adresem: http://aerobus.pl/english-version
© Opole University of Technology :: Faculty of Civil Engineering and Architecture :: Piotr Nowacki

Opole University of Technology - Cookies Policy Information about Accessibility Statement